ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อ


    

 ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา
ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553
******************************************************************************


เปิดรับภาพ        1 มิถุนายน 2553 – 10 กรกฎาคม 2553
จัดโดย              จังหวัดสระแก้ว โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว  และสมาคมรักษ์ปางสีดา
สนับสนุนโดย       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วัตถุประสงค์
1.    เพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของนักถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวชาวไทย สู่อุทยานแห่งชาติปางสีดา และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดสระแก้ว
2.    เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553
3.    เพื่อนำภาพถ่ายผีเสื้อที่ชนะการประกวดมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของจังหวัดสระแก้ว อุทยานแห่งชาติปางสีดา และสมาคมรักษ์ปางสีดา และนำภาพอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดมาใช้ในการจัดทำสื่อโฆษณาของจังหวัดสระแก้ว
4.    เพื่อนำภาพถ่ายผีเสื้อ ที่ส่งเข้าประกวดมาจัดทำนิตยสาร หรือสิ่งพิมพ์ สำหรับใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพความงดงามของผีเสื้อปางสีดาในแง่มุมต่างๆ  เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
5.    เพื่อเป็นกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยว การถ่ายภาพ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวถ่ายภาพผีเสื้อ  ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดสระแก้ว มากยิ่งขึ้นในทุกๆ เทศกาล และเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับฝีมือในการถ่ายภาพของตนเอง


รางวัลการประกวด
1.    รางวัลชนะเลิศ                       10,000 บาท พร้อมโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  1 รางวัล
2.    รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1        8,000 บาท พร้อมโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  1 รางวัล
3.    รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2        5,000 บาท พร้อมโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  1 รางวัล
รางวัล ชมเชย รางวัลละ 2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว   จำนวน 2 รางวัล

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
1.    นักถ่ายภาพระดับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย
2.    ประชาชน นักถ่ายภาพทั่วไป ไม่จำกัดสาขาวิชาชีพ และที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

กติกาการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็น ภาพถ่ายผีเสื้อแต่ละประเภท สื่อถึงความสวยงาม  หลากหลายในแง่มุมต่างๆของผีเสื้อที่พบในอุทยานแห่งชาติปางสีดา  (รับเฉพาะที่ถ่ายในปี 2553 เท่านั้น)  โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดมีรายละเอียดดังนี้
2. ภาพถ่ายทุกภาพต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้น
•    ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเอสแอลอาร์ (D-SLR) ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล
•    ขยายเป็นภาพสี โดยมีความกว้างด้านใดด้านหนึ่งไม่ต่ำกว่า 12 นิ้วและไม่เกิน 18 นิ้ว
•    ติดภาพลงบนกระดาษการ์ดแข็งสีขาว ขนาดไม่เกิน 14x20 นิ้ว ด้านหลังกระดาษการ์ดแข็ง ติด “แบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด” โดยกรอกชื่อผู้ถ่ายภาพ  ที่อยู่ โทรศัพท์ เลขที่ภาพ ชื่อภาพ ให้ครบถ้วน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.rakpangsida.net)
•    ส่งมอบภาพสีพร้อม Digital File Format Tiff ที่มีคุณสมบัติ High Resolution (ไม่ต่ำกว่า 300 dpi) บันทึกลงบนแผ่น CD พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลผู้ถ่ายลงบนแผ่น CD
•    ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
1.  ส่งด้วยตัวเองได้ที่ :
- สมาคมรักษ์ปางสีดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว
- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว
- อุทยานแห่งชาติปางสีดา ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว


2. ส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า (ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา)
- สมาคมรักษ์ปางสีดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว  ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000  

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1.    ภาพผีเสื้อที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
2.    ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวดโดยเด็ดขาด
3.    ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ 
4.    ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องแลดูเป็นธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติ ไม่ตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง
5.    ไฟล์ต้นฉบับ ที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดสระแก้ว และจะไม่มีการส่งภาพและCD คืนให้เจ้าของผลงาน
6.    ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้ จังหวัดสระแก้วและสมาคมรักษ์ปางสีดา สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมของจังหวัดได้  โดยไม่ต้องขออนุญาต และจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
7.    คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
8.    ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว  อุทยานแห่งชาติปางสีดา สมาชิกสมาคมรักษ์ปางสีดา และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้

ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 – 10 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น.
    *** ทั้งนี้ หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

การประกาศผลการตัดสิน
    ประกาศผลการตัดสินภาพชนะเลิศในวันที่ 20 กรกฎาคม 2553  โดยสามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้ที่ เว็บไซต์ www.rakpangsida.net  โทรศัพท์  085-275-5522  และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เว็บไซต์ http://province.prd.go.th   โทรศัพท์ 0-3742-5066-7 (เวลา 08.30-16.30 น.)


การจัดแสดงภาพถ่าย
-    การรายงานภาพการมอบรางวัล ทางเว็บไซต์ www.rakpangsida.net และส่งทางอีเมล์ถึงผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกคน
-    ประชาสัมพันธ์ภาพการมอบรางวัลให้สาธารณชนทราบ จากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
-    อัดภาพขนาดใหญ่พิเศษ และจัดแสดงภาพ ณ อาคารศูนย์นิทรรศการผีเสื้อ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อ.เมือง จ.สระแก้ว
-    นำภาพที่ชนะเลิศและภาพที่ส่งประกวดทั้งหมด มาใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วและสมาคมรักษ์ปางสีดา ในโอกาสสำคัญต่างๆ

 

DOWNLOAD  ข้อมูลประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ปี 2553  Butterfly Photography Contest.doc  update 4 มิย.53

DOWNLOAD   แบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด Form BPC.jpg
Butterfly News

ปางสีดาปิดเส้นทางเข้าไปดูผีเสื้อลานหินดาษ
เส้นทางไปดูผีเสื้อจุดที่ 10-ลานหินดาษ
แนะนำจุดดูผีเสื้อ6/7/8 ลาน-ต้นไม้ข้างทาง/โป่งรับแขก
สระแก้วเปิดเมืองผีเสื้อแห่งป่าตะวันออก ตื่นตากับฝูงผีเสื้อ เตรียมจัดเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา เดือน กค.-สค.นี้
ผีเสื้อปางสีดาออกแล้ว
เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา58 Pantip
12 เส้นทางดูผีเสื้อปางสีดา
สระแก้วเปิด "เมืองผีเสื้อแห่งป่าตะวันออก" จัดเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา 58 ช่วงเดือน มิย.-สค.นี้
ลายแทงผีเสื้อปางสีดา
จังหวัดสระแก้ว เปิดเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ชมฝูงผีเสื้อนับแสนโบยบินทั่วอุทยานฯ
30มิย.เชิญร่วมทริปสอนถ่ายภาพผีเสื้อ
จักรยาน “พิชิตจุดชมวิวปางสีดา”
ปางสีดาแล้งหนัก น้ำขาด กระทบผีเสื้อ article
เปิดแล้ว! เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา55 article
แถลงข่าวเทศกาลดูผีเสื้อ55 article
เบื้องหลังภาพ "ผีเสื้อมอธเล่นน้ำ" ที่หลายคนสงสัย
รู้จัก "ผีเสื้อแผนที่แดงลายประ"
เปิดใจประธานตัดสินภาพ "อยากให้เน้นความเป็นธรรมชาติมากๆ"
สรุปข้อมูลส่งภาพประกวดจาก 20 จว.บางคนส่งมากถึง 40 ภาพ
กว่าจะเป็น...ภาพผีเสื้อ
จุดดูผีเสื้อในปางสีดา
ผีเสื้ออยู่ไหน....
หนังสือผีเสื้อผืนป่ามรดกโลก (เล่มใหม่)
12-13 มิย.จัดอบรมดูผีเสื้อเจ้าหน้าที่-ผู้สนใจ
แข่งขันจักรยานเสือภูเขาพิชิตจุดชมวิวปางสีดา
Art Music and butterfly : เสียงเพลง วาดภาพ ธรรมชาติ ฝูงผีเสื้อ
แข่งขันวิ่งมินิมาราธอน
วันไหลสระแก้วส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ สรงน้ำพระศักดิ์สิทธิ์
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวเขาสามสิบ Unseen in Sa Kaeo‏
เข้าป่าคลองมะละกอแอบดู "นกงู"
สระแก้วจัดล่องเรือ ตกปลา ในเทศกาลดูนกน้ำตามเส้นทางนกงู
"อ้ายงั่ว" บทบาทในการอนุรักษ์ สู่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เฟอร์นิเจอร์ไม้มะค่า ของฝากจากวังน้ำเย็น article
รายละเอียดคู่มือดูผีเสื้อปางสีดา(ปกเขียว) article[1]

ความคิดเห็นที่ 12 (136022)

เรียน  คุณ Frogbaby

การประกวดมีรุ่นเดียวครับ  ที่ระบุไว้เพื่อความชัดเจนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น teera วันที่ตอบ 2010-07-12 10:57:00 IP : 180.180.210.115


ความคิดเห็นที่ 11 (136021)

เรียน น้องๆจากวัฒนา 

กิจกรรมเรา ขอแค่มีส่วนร่วม เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับ แค่คนสระแก้วมาร่วมด้วย คนทำงานอย่างผมก็ดีใจแล้ว ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ส่งภาพมาประกวด และเข้ามาชมเวปไซต์ด้วยครับ   ขอบคุณจริงๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น teera วันที่ตอบ 2010-07-12 10:54:54 IP : 180.180.210.115


ความคิดเห็นที่ 10 (136019)

**ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

1.    นักถ่ายภาพระดับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย
2.    ประชาชน นักถ่ายภาพทั่วไป ไม่จำกัดสาขาวิชาชีพ และที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

การประกวดแบ่งเป็น 2 รุ่นหรือเปล่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Frogbaby วันที่ตอบ 2010-07-11 23:50:47 IP : 110.168.5.29


ความคิดเห็นที่ 9 (136012)

อยากร่วมกิจกรรม...ติดภาพกับกระดาษไม่เรียบร้อย

ขอบคุณที่รับไว้คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องๆจากวัฒนา วันที่ตอบ 2010-07-09 15:05:59 IP : 118.173.234.55


ความคิดเห็นที่ 8 (135747)

เรียน คุณ Frogbaby 

ขอเป็นไฟล์ TIFF ภาพสุดท้าย หรือภาพเดียวกับที่อัดขยายภาพส่งเข้าประกวดครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น teera วันที่ตอบ 2010-06-19 20:49:01 IP : 125.27.130.63


ความคิดเห็นที่ 7 (135688)

แล้วไฟล์ภาพที่ต้องส่งเป็นไฟล์ Tiff

ต้องส่งเป็นไฟล์เต็มหรือ ไฟล์ที่ปรับแต่งแล้วครับ

ขอบคุณมากครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Frogbaby วันที่ตอบ 2010-06-18 11:42:31 IP : 203.158.243.34


ความคิดเห็นที่ 6 (135647)

ขนาด 8x12 นิ้วจะดีกว่าครับ แต่ถ้าเป็น 10x12 นิ้ว ภาพจะถูก Crop สัดส่วนไป

ผู้แสดงความคิดเห็น teera วันที่ตอบ 2010-06-15 22:07:47 IP : 125.27.131.156


ความคิดเห็นที่ 5 (135643)

ขยายเป็นภาพสี โดยมีความกว้างด้านใดด้านหนึ่งไม่ต่ำกว่า 12 นิ้วและไม่เกิน 18 นิ้ว       คืออยากทราบว่าผมจะต้องอัดภาพขนาด12-18ให้อยู่ช่วงนี้ตั้งแต่12-18ใช่มั้ยครับแล้วสามารถอัดอย่างนี้ได้มั้ย  8x12    10x12   อย่งนี้ได้มั้ยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พงค์ณธี (phai-9-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-15 01:41:55 IP : 125.25.232.47


ความคิดเห็นที่ 4 (135540)

เนื่องจากมีผู้โทรสอบถามเรื่องกระดาษที่ใช้ติดภาพถ่ายว่ามีขนาดใหญ่ไป  ผมจึงขออนุญาตเปลี่ยนกติกาของ "ขนาดกระดาษการ์ดแข็งสีขาว ขนาดไม่เกิน 20x24 นิ้ว เป็น หรือ14x20 นิ้ว เพื่อความสวยงามครับ

ขอบคุณครับ

ธีระ

ผู้แสดงความคิดเห็น teera วันที่ตอบ 2010-06-04 12:25:18 IP : 118.173.218.57


ความคิดเห็นที่ 3 (135452)

เรียน คุณสันติภาพ

ผมได้ UP แบบฟอร์มส่งประกวดให้แล้วครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น teera วันที่ตอบ 2010-05-26 21:55:37 IP : 125.27.133.6


ความคิดเห็นที่ 2 (135451)

ใช้แค่ “แบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด” เท่านั้นครับ  ขอโทษทีที่ยังไม่ได้อัพขึ้นเวป ผมจะเร่ง UP ให้ด่วนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น teera วันที่ตอบ 2010-05-26 21:32:45 IP : 125.27.133.6


ความคิดเห็นที่ 1 (135449)

การประกวดถ่าพภาพต้องใช้ใบสมัครไหมครับ แล้วหาโหลดใบสมัครได้ที่ไหนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สันติภาพ (pkk_swsk-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-26 14:46:14 IP : 202.28.78.174[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletจากต้นกล้า สู่ ป่าใหญ่
bulletกรรมการสมาคม
bulletผลงานด้านท่องเที่ยว
bulletผลงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
bulletผลงานด้านส่งเสริมบทบาทเยาวชน
dot
ท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า555
dot
bulletรู้จัก....จังหวัดสระแก้ว
bulletเดินทางมาสระแก้ว
bulletปฏิทิน 12 เดือนเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า
bulletตัวอย่างเส้นทางเที่ยวสระแก้ว
bulletแผนที่ท่องเที่ยวสระแก้ว
dot
คู่มือเที่ยวสระแก้ว
dot
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletจังหวัดสระแก้ว
bulletททท.สำนักงานนครนายก
bulletสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
bulletกลุ่มรักษ์ผีเสื้อ
bulletกลุ่มเรารักษ์ป่า
bulletสระแก้ว Adventure
bulletButterfly Diary by หนูออด
dot
สั่งซื้อหนังสือผีเสื้อ
dot
dot
dot
bulletความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผีเสื้อ
bulletกว่าจะเป็นผีเสื้อ
bulletผีเสื้อกลางวัน-ผีเสื้อกลางคืน
bulletอาหารของผีเสื้อ
bulletการเตรียมตัวดูผีเสื้อ
bulletทำอย่างจึงจะพบเห็นผีเสื้อ
bulletจุดดูผีเสื้อในปางสีดา
bulletภาพที่ได้รางวัลปี 56
bulletภาพที่ได้รางวัลปี 55
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
รักป่าเขา รักบ้านเรา รักษ์ปางสีดา