ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กติกาประกวดภาพถ่ายผีเสื้อ 56

ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของนักถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวชาวไทย สู่อุทยานแห่งชาติปางสีดา และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดสระแก้ว
2.เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
3.เพื่อนำภาพถ่ายผีเสื้อที่ชนะการประกวดมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชา สัมพันธ์อื่นๆ ของจังหวัดสระแก้ว อุทยานแห่งชาติปางสีดา และสมาคมรักษ์ปางสีดา และนำภาพอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดมาใช้ในการจัดทำสื่อโฆษณาของจังหวัดสระแก้ว
4.เพื่อนำภาพถ่ายผีเสื้อที่ส่งเข้าประกวดมาจัดทำนิตยสาร หรือสิ่งพิมพ์ สำหรับใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพความงดงามของผีเสื้อปางสีดาในแง่มุม ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
5.เพื่อเป็นกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยว การถ่ายภาพ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวถ่ายภาพ ผีเสื้อ ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดสระแก้วมากยิ่งขึ้น และเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับฝีมือในการถ่ายภาพของตนเอง

รางวัลการประกวด
ประเภททั่วไป
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 รางวัล
3. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 รางวัล
4. รางวัล ชมเชย เงินรางวัลๆละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จำนวน 3 รางวัล

ประเภท Facebook Butterfly Poppular Vote รวมคะแนนจากการโหวตภาพผีเสื้อจาก Facebook นับคะแนนจากการกด Like สูงสุด 3 รางวัล ได้แก่
คะแนนสูงที่สุด เงินรางวัล 3,000 บาท
คะแนนสูงเป็นอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
คะแนนสูงเป็นอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
1. นักถ่ายภาพระดับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย
2. ประชาชน นักถ่ายภาพทั่วไป ไม่จำกัดสาขาวิชาชีพ และที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

กติกาการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อภาพ “Amazing Butterfly@PANGSIDA” ภายใต้กฏเกณฑ์สำคัญ คือ ภาพถ่ายผีเสื้อที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา ที่เน้นสื่อถึงแอ็คชั่น ลีลา จังหวะความเคลื่อนไหว หรือเหตุการณ์ต่างๆของผีเสื้อ (รับเฉพาะภาพที่ถ่ายในปี 2556 เท่านั้น) โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดมีรายละเอียดดังนี้
2. ภาพถ่ายทุกภาพต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้น
• ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเอสแอลอาร์ (D-SLR) ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล
• ขยายเป็นภาพสี ขนาดภาพ 12x18 นิ้ว ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ เว้นขอบด้านละ 2 นิ้ว ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ดติดแบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด (ดาวน์โหลดได้ที่www.rakpangsida.net) โดยกรอกชื่อ-นามสกุลจริงของผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เลขที่ภาพ ชื่อภาพ พร้อมอธิบายแนวความคิด ระบุสถานที่ถ่ายภาพให้ครบถ้วน
• ส่งไฟล์ดิจิตอลในแบบมาตรฐาน TIFF หรือ JPEG ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 เมกกะไบต์ ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น (แต่ต้องเก็บภาพต้นฉบับ RAW FILE ไว้เพื่อตรวจสอบ ในกรณีภาพได้รับรางวัลหรือกรรมการตัดสินมีข้อสงสัยในบางประการ) บันทึกลงบนแผ่นซีดีรอม ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องระบุชื่อ-สกุล อย่างชัดเจนลงบนแผ่นซีดี และบรรจุในวัสดุกันกระแทกเพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อแผ่นซีดี
• ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถตกแต่งได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น ปรับสี-แสง และน้ำหนักของภาพ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการตกแต่งที่ทำให้บิดเบือนความเป็นจริง เช่น การตัดต่อหรือต่อเติมภาพ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน
• ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดคนละไม่เกิน 10 ภาพ แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลประเภททั่วไปได้สูงสุดเพียงรางวัลเดียว
• ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภททั่วไป สามารถรับรางวัลประเภท Facebook Butterfly Poppular Vote ได้ ถ้ามีคะแนนโหวตสูงสุดในอันดับที่ 1 - 3

เกณฑ์การตัดสินพิจารณาในการให้คะแนนของคณะกรรมการ
1. แอ็คชั่น ลีลา จังหวะความเคลื่อนไหว หรือเหตุการณ์ต่างๆของผีเสื้อ (30 %)
2. ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ของการถ่ายภาพ (20%)
3. ความคมชัดของภาพ (20%)
4. ความเป็นธรรมชาติของภาพ (20%)
5. ความยากง่ายของผีเสื้อที่พบ เช่น ผีเสื้อหายากกับผีเสื้อที่พบเห็นอยู่เสมอ (10 %)

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
1. ส่งด้วยตัวเองได้ที่ :
- สมาคมรักษ์ปางสีดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว (ในวัน เวลาราชการ)
2. ส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า (ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา)
- สมาคมรักษ์ปางสีดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1. ภาพผีเสื้อที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวดโดยเด็ดขาด
3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ
4. ไฟล์ต้นฉบับ ที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดสระแก้ว และจะไม่มีการส่งภาพและCD คืนให้เจ้าของผลงาน
5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้ จังหวัดสระแก้วและสมาคมรักษ์ปางสีดา สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมของจังหวัดได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต และจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
6. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัวของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว อุทยานแห่งชาติปางสีดา สมาชิกสมาคมรักษ์ปางสีดา และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้
7. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
• กำหนดให้ส่งผลงานได้ถึงวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556
*** ทั้งนี้ หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
• กำหนดเวลาโหวตภาพรางวัล Butterfly Poppular Vote ตั้งแต่ผู้จัดได้รับพัสดุ ลงทะเบียนภาพและอัพโหลดขึ้นเวป facebook Fan Page : สมาคมรักษ์ปางสีดา จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 18.00 น.

การประกาศผลการตัดสิน
ประกาศผลการตัดสินภาพชนะเลิศในวันที่ 20 กันยายน 2556 โดยสามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้ที่ เว็บไซต์ www.rakpangsida.net หรือ facebook Fan Page : สมาคมรักษ์ปางสีดา

การรายงานผลการมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายผีเสื้อ
- การรายงานภาพการมอบรางวัลทางเว็บไซต์ www.rakpangsida.net หรือ facebook Fan Page : สมาคมรักษ์ปางสีดา และส่งทางอีเมล์ถึงผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกคน
- ประชาสัมพันธ์ภาพการมอบรางวัลให้สาธารณชนทราบ จากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
- นำภาพที่ชนะเลิศและภาพที่ส่งประกวดทั้งหมด มาใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วและสมาคมรักษ์ปางสีดาในโอกาสต่างๆ
.....................................................................................
จัดโดย จังหวัดสระแก้ว โดย สมาคมรักษ์ปางสีดา และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว

DOWNLOAD   แบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด From Butterfly Photo Contest
ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อ

ผลประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา 59
ร่วมเติมสีสันให้กับเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 13
ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา 2561
Butterfly of love หัวข้อประกวดภาพถ่ายผีเสื้อ 59
ส่งภาพสอบร่วมทริปสบตาผีเสื้อปี 3
กติกาประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา 2559
ผลประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ประจำปี 2558
กติการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อ58
เผยเบื้องหลังภาพผีเสื้อได้รางวัลปีนี้
ผลการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ประจำปี 2557
กติการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อ57
ภาพนี้ทำไมถึงชนะเลิศ
ผลการตัดสินภาพถ่ายผีเสื้อ56
เปิดตัวกรรมการตัดสินภาพถ่ายผีเสื้อ56
ประกาศผล like ภาพผีเสื้อ
กด likeให้ผีเสื้อ
ภาพผีเสื้อ 56 ที่ได้รับแล้ว
แจ้ง Fan Page สำหรับโหวตภาพผีเสื้อ
ผู้ว่าฯสระแก้วบอกประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปีนี้ต้องดีกว่าเดิม
เปิดตัวกรรมการตัดสินภาพผีเสื้อปีนี้
ได้รับภาพถ่ายแล้ว
เลื่อนวันรับภาพถ่าย
กติกาประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา
ระเบียงอัปยศที่น้ำตกปางสีดา
ตามหา"ผีเสื้อนิลเหลือบฟ้า" กับถาวร โพธิ์ศรี
"ภาพดี ต้องโชคดีด้วย" หมอโก้เผยเบื้องหลัง "ผีเสื้อเณรวางไข่"
ชาญยุทธ กับลีลาเจ้าตัวน้อย
5 ผู้ชนะปลื้มรับรางวัลภาพถ่ายผีเสื้อกับผู้ว่าฯ
เปิดใจ "สุริยา" หนึ่งเดี่ยวจากสระแก้ว นำ "วิมานของพวกเรา" คว้าที่ 3 ภาพถ่ายผีเสื้อ
สิทธิพงษ์ กับภาพผีเสื้อแดงลายประ
"ผีเสื้อแดงลายประ" ชนะใจกรรมการ คว้าชนะเลิศประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปีนี้
10 ภาพสุดท้ายก่อนประกาศผล
ประกาศผลภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดารอบแรก
กก.เปิดเกณฑ์พิจารณาภาพ ให้โอกาสมือใหม่ใช้แสงธรรมชาติ สกัดผีเสื้อต่างถิ่น
Phototech มอบสมาชิก 1 ปีให้ผู้ชนะประกวดถ่ายภาพผีเสื้อ
update รายชื่อผู้ส่งภาพประกวด
ผู้ว่าฯ สระแก้วทึ่งภาพถ่ายผีเสื้อเกือบ 400 ภาพจากทั่วประเทศ
ภาพบรรยากาศ ศิลปะ ดนตรี ผีเสื้อ
จัดอบรมดูผีเสื้อ เติมความรู้เจ้าหน้าที่
ทริปสำรวจผีเสื้ออุทยานฯตาพระยา
นักปั่นเสือภูเขาทั่วสารทิศ พิชิตจุดชมวิวปางสีดา
สีสันวันเปิดเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา
นักวิ่งกว่า 300 คน ร่วมวิ่งมินิมาราธอนงานผีเสื้อ
ผีเสื้อเต็มลาน
อบต.บ้านแก้ง-ท่าแยก คว้ารางวัลประกวดชุดขบวนแห่หุ่นผีเสื้อ
ผลประกวดหุ่นผีเสื้อปางสีดา
ฝูงผีเสื้อพร้อมใจบินว่อน แถลงข่าวเทศกาลดูผีเสื้อ 53
“ลายซิกแซ็ก” ผีเสื้อประจำอุทยานแห่งชาติปางสีดา
สระแก้วประชุมเตรียมงานผีเสื้อ 53
ผู้ว่าฯ นำชมนิทรรศการภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา
ผู้ว่าฯ สระแก้วอึ้งภาพถ่ายผีเสื้อ เตรียมจัดแสดงภาพถ่ายวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหานี้
ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา
สรุปข้อมูลส่งภาพประกวด
รายชื่อผู้ส่งประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา
"ลายซิกแซ็ก" พระเอกของอุทยานแห่งชาติปางสีดา
พ่อแม่ลูกเจ้าหน้าที่ปางสีดาเข้าค่ายดูผีเสื้อ
สระแก้วจัดงานเทศกาลดูนกงู ปี4 ที่อ่างเก็บน้ำพระปรงdot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletจากต้นกล้า สู่ ป่าใหญ่
bulletกรรมการสมาคม
bulletผลงานด้านท่องเที่ยว
bulletผลงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
bulletผลงานด้านส่งเสริมบทบาทเยาวชน
dot
ท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า555
dot
bulletรู้จัก....จังหวัดสระแก้ว
bulletเดินทางมาสระแก้ว
bulletปฏิทิน 12 เดือนเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า
bulletตัวอย่างเส้นทางเที่ยวสระแก้ว
bulletแผนที่ท่องเที่ยวสระแก้ว
dot
คู่มือเที่ยวสระแก้ว
dot
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletจังหวัดสระแก้ว
bulletททท.สำนักงานนครนายก
bulletสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
bulletกลุ่มรักษ์ผีเสื้อ
bulletกลุ่มเรารักษ์ป่า
bulletสระแก้ว Adventure
bulletButterfly Diary by หนูออด
dot
สั่งซื้อหนังสือผีเสื้อ
dot
dot
dot
bulletความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผีเสื้อ
bulletกว่าจะเป็นผีเสื้อ
bulletผีเสื้อกลางวัน-ผีเสื้อกลางคืน
bulletอาหารของผีเสื้อ
bulletการเตรียมตัวดูผีเสื้อ
bulletทำอย่างจึงจะพบเห็นผีเสื้อ
bulletจุดดูผีเสื้อในปางสีดา
bulletภาพที่ได้รางวัลปี 56
bulletภาพที่ได้รางวัลปี 55
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
รักป่าเขา รักบ้านเรา รักษ์ปางสีดา